Политика на приватност

Gumi.mk e едиствен корисник на информациите што ќе ги оставите на оваа страница.

Gumi.mk ќе ги користи вашите лични податоци исклучиво за техничките потреби на е-продавницата, можете да добиете информација од нас за новите производи, услуги или промоции за кои мислиме дека се од заеднички интерес. Во случај да не сакате да ги добивате овие информации имате опција за исклучување. 

Вие можете во секој момент да пристапите и да ги промените Вашите лични податоци оставени на gumi.mk.

Го задржуваме правото на измена на гаранциските услови и условите за приватност во било кој момент без претходна најава и истите стапуваат на сила веднаш по донесувањето. Во таа насока го задржуваме и правото на промена на цени без претходна најава

Не е потребна регистација за да се користи оваа веб страница. Регистрацијата е неопходна само при комплетирање на наплатата и тогаш од купувачите се бара да ги внесат следниве податоци: име, презиме, е-mail адреса, корисничко име, лозинка. телефонски број,  со цел за полесно комуницирање при доставата.

При процесот на наплата gumi.mk ги побарува следниве податоци од купувачот: контакт инфомации и адреса за испорака. 

Gumi.mk се обврзува да ја заштити безбедноста на Вашите лични податоци. Вашите податоци грижливо се чуваат од губење, уништување, фалсификување и неовластен пристап. Доколку има некои промени во нашата политика за заштита на личните податоци, тие ќе бидат објавени во оваа изјава за заштита на личните податоци, на почетната страница и на други места за кои сметаме дека се соодветни.